MUKEEPPOINT - MU-THANLONG.COM Max point: 1.000.000/cột sẽ mở giới hạn theo thời gian

MUKEEPPOINT - MU-THANLONG.COM

★ MÁY CHỦ : ANH HÙNG ★

★ ALPHATEST : 19h00 ngày 08/05/2018 ★

★ OPENBETA : 19h00 ngày 11/05/2018 ★

Trang Chủ: http://mu-thanlong.com/

Đăng Ký: http://anhhung.mu-thanlong.com/

GIỚI HẠN POINT THEO TUẦN

Max point: 1.000.000/cột (sẽ mở giới hạn theo thời gian)

Nhầm tạo ra một cộng đồng Mu lâu dài và lối chơi miễn phí tất cả
Công sức cày cuốc săn đồ của bạn sẽ được đền bù xứng đáng

Hệ Thống Auto Reset 400 cấp tự động reset
Hệ Thống Reset Ingame không cần ra web
Toàn Server Reset theo thể loại Keepoint tức không bị mất point khi reset

Các item mạnh item đẹp đều có trong các box

Ngọc Custom bán tại Npc Vipmoney

Ngọc các loại thì các bạn tham gia Event như Thỏ Ngọc, Sự kiện mùa hè, Blood…

-----Hướng Dẫn Chơi Game----

/Resetauto Kích hoạt tự động reset khi đủ 400 cấp
/Money + số tiền (Bạn sẽ được số tiền như mong muốn tối đa 2 tỷ)
/Change (Bạn sẽ tự động hoàn thành nhiệm vụ chủng tộc)
/Clearpoint Tẩy điểm mà bạn đã lở cộng sai