[SilkRoad]Su T?-Online Nh?n Silk Theo Gi?-Full Map 120-Skill 120-Các Tính Nang Siêu HotSRO SU T?
Alpha Test Vào Lúc 00h00 Ngày 05/04/2014
SERVER Nói Không V?i Hút Máu - OPEN Vào 13h00 Ngày 09/04/2014
C?p Nh?t Các Tính Nang Uu Vi?t Nh?t Hi?n Nay

[SilkRoad]Su T?-Online Nh?n Silk Theo Gi?-Full Map 120-Skill 120-Các Tính Nang Siêu H
Thông Tin Co B?n!
- Item D13 Drop 100% , Không Bán Trong Shop
- H? Th?ng Reset Nhân V?t - Sau Khi Reset Nhân V?t C?a B?n S? Tr? V? Lv 1 Ð?ng Th?i Ðu?c C?ng Thêm 3 Ði?m StartPoint Và 1 Tile Vàng Siêu Saiyans C?p...
T? L?n Reset 20 Tr? Ði B?n S? Nh?n Ðu?c Tile Vàng Siêu Saiyans Huy?n Tho?i [SilkRoad]Su T?-Online Nh?n Silk Theo Gi?-Full Map 120-Skill 120-Các Tính Nang Siêu H. Gi?i H?n S? L?n Reset
- H? Th?ng Onl Nh?n Silk 1h = 1 silk ( Onl Nhi?u T? L? s? là 1h = 2 silk)
- H? Th?ng Ð?i Huy Chuong Thành Silk
- H? Th?ng T?y PK
- H? Th?ng T?y Skill
- H? Th?ng T?y Ði?m StartPoint ( MP/HP)
- H? Th?ng Ð?i Tên Nhân V?t
- H? Th?ng Xóa LKD Ð?c Bi?t Khi Ðã S? D?ng Trên Item
- H? Th?ng Reset Th?i Gian Ði TGLQ và Ð?n Th? -> 1 Ngày Có Th? Ði Nhi?u L?n
- H? Th?ng CTC Vào 20h00 Th? 7 Hàng Tu?n
- H? Th?ng Cu?p C? Ð?u Tru?ng Ð?y Ð?
- H? Th?ng Lính Ðánh Thuê
[SilkRoad]Su T?-Online Nh?n Silk Theo Gi?-Full Map 120-Skill 120-Các Tính Nang Siêu H
- New Pet
- New Avartar
- Map 120 Full H? Th?ng Hang Ð?ng Và Boss
- T? L? Mix Ð? :
+ Ð?i V?i BMM Bình Thu?ng : 1-4 100% . 5-8 25% . 9->... 10%
+ Ð?i V?i BMM VIP : 1-5 100% . 6-8 30% . 9->... 15%


Max Lv : 120
Exp/Sp Rate: 200x
Party Exp/SP : 250x
Drop Item : 25x
Gold drop : 15x
Skill Max : 120 - Skill Chu?n 120 Ko Thêm B?t !


Mastery Limit : Ch/360 Eu/240
Free silk: Yes
Các Map : Jangan, Donwhang, Hotan, Samarkand, Cons.,Jangan and Hotan,Alexandria,Jupiter Update,GM RoomTrang Ch?: Sro Su T?
Ðang Ký : Sro Su T?
Download : Sro Su T?

C?a S? Ðang Nh?p
[SilkRoad]Su T?-Online Nh?n Silk Theo Gi?-Full Map 120-Skill 120-Các Tính Nang Siêu H


H? Tr? Khi Kh?i T?o Nhân V?t Khi Test :
- Pet 3 Ngày
- 500 Bình MP/HP
- 50 DCN ( DCN bán = gold trong shop)
- 20m SP
- 500B Gold
- 1m Silk
H? Tr? Nhân V?t Khi Open Chính Th?c :
- Pet 3 Ngày
- 500 Bình HP/MP
- 50 DCN ( DCN Bán = Gold Trong Shop )
- 20m SP
- 10m Gold


T?t C? Các Avatar Ð?u Ðu?c Update
[SilkRoad]Su T?-Online Nh?n Silk Theo Gi?-Full Map 120-Skill 120-Các Tính Nang Siêu H
[SilkRoad]Su T?-Online Nh?n Silk Theo Gi?-Full Map 120-Skill 120-Các Tính Nang Siêu H
[SilkRoad]Su T?-Online Nh?n Silk Theo Gi?-Full Map 120-Skill 120-Các Tính Nang Siêu H

T?ng H?p Các Hi?u ?ng Vu Khí Hoàn Toàn M?i


-----------------------------------------------

- New NasRun
[SilkRoad]Su T?-Online Nh?n Silk Theo Gi?-Full Map 120-Skill 120-Các Tính Nang Siêu H
[SilkRoad]Su T?-Online Nh?n Silk Theo Gi?-Full Map 120-Skill 120-Các Tính Nang Siêu H- Update Thêm Cánh M?i
[SilkRoad]Su T?-Online Nh?n Silk Theo Gi?-Full Map 120-Skill 120-Các Tính Nang Siêu H


- Update Ð?y Ð? Pet 1 - Pet 2
[SilkRoad]Su T?-Online Nh?n Silk Theo Gi?-Full Map 120-Skill 120-Các Tính Nang Siêu H

- Và C?p Nh?t Thêm 1 S? Pet M?i
Blue Phoenix
[SilkRoad]Su T?-Online Nh?n Silk Theo Gi?-Full Map 120-Skill 120-Các Tính Nang Siêu H
Light Phoenix
[SilkRoad]Su T?-Online Nh?n Silk Theo Gi?-Full Map 120-Skill 120-Các Tính Nang Siêu H

- M? L?i Event Bông Tuy?t - Tri?u H?i Công Chúa Tuy?t Và Hi?p S? Mùa Ðông Khi Ð? S? Lu?ng Bông Tuy?t
[SilkRoad]Su T?-Online Nh?n Silk Theo Gi?-Full Map 120-Skill 120-Các Tính Nang Siêu H

[SilkRoad]Su T?-Online Nh?n Silk Theo Gi?-Full Map 120-Skill 120-Các Tính Nang Siêu H

Nh?t Bông Tuy?t Ð?i :
- Avatar


Update H? Th?ng Luy?n Kim Du?c M?i - T? L? Mix Thành Công Cao Hon Lo?i Thu?ng
Các B?n Có Th? Tìm Lo?i LKD Này ? Map Job Hoac Samakan - Drop Mob
[SilkRoad]Su T?-Online Nh?n Silk Theo Gi?-Full Map 120-Skill 120-Các Tính Nang Siêu H
Ng?a Lv 120
[SilkRoad]Su T?-Online Nh?n Silk Theo Gi?-Full Map 120-Skill 120-Các Tính Nang Siêu HC?a Hàng Job Coin - Bán Ð? Vip
[SilkRoad]Su T?-Online Nh?n Silk Theo Gi?-Full Map 120-Skill 120-Các Tính Nang Siêu H
Item M? R?ng Thùng Ð? Pet ( 5 Trang )
Item Xóa LKD Ð?c Bi?t :
[SilkRoad]Su T?-Online Nh?n Silk Theo Gi?-Full Map 120-Skill 120-Các Tính Nang Siêu H
Item Ð?i Tên Nhân V?t :
[SilkRoad]Su T?-Online Nh?n Silk Theo Gi?-Full Map 120-Skill 120-Các Tính Nang Siêu H
Item Reset Th?i Gian Ði TGLQ và Ð?n Th?
[SilkRoad]Su T?-Online Nh?n Silk Theo Gi?-Full Map 120-Skill 120-Các Tính Nang Siêu H

H? Th?ng Event Ðu?c T? Ch?c Thu?ng Xuyên
Mong Các B?n ?ng H? Server Ð? Server Ngày Càng Phát Tri?n
Yahoo:
[email protected]
[email protected]